Łódzka Scena Tańca

Łódzka Scena Tańca to pierwsza edycja ogólnopolskiej imprezy tanecznej. Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży zafascynowanych tańcem. Trzyosobowe Jury oceniać będzie solistów i zespoły taneczne dla najlepszych przewidziane są medalem i nagrody finansowe. Celem imprezy jest: konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z różnych środowisk kulturalnych, popularyzowanie różnych form tanecznych, wymiana doświadczeń wychowawczych i pomysłów artystycznych, promocja talentów estradowych.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu:
Koordynator projektu - Sylwia Majsner 664019720
lodzkascenatanca@teatrdom.pl

Andrzej Becker 533321133
a.becker@teatrdom.pl

REGULAMIN

 1. Organizator: MH PHILOSOPHY Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ulica Piotrkowska 243, NIP: 7282806691, REGON: 363941000, KRS: 0000606960, Numer konta ING: 35 1050 1461 1000 0090 8009 2084 , właściciel marki Teatr DOM, kontakt: lodzkascenatanca@teatrdom.pl, biuro@teatrdom.pl, www.teatrdom.pl tel. 533 321 133 , 664019720.
 2. Data i miejsce 11.05.2019r. godz. 9:00, scena teatralna.
 3. Cele konkursu
  a. konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych
  b. popularyzacja współczesnych form tańca i ich walorów wychowawczych
  c. integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną
  d. wymiana doświadczeń twórczych, poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, rozwijanie wrażliwości scenicznej
  e. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 4. Warunki uczestnictwa
  a. wypełnienie i odesłanie podpisanego zgłoszenia drogą elektroniczną na adres lodzkascenatanca@teatrdom.pl z dopiskiem „Łódzka Scena Tańca” do dnia: 30.04.2019r. W przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  b. uiszczenie opłaty akredytacyjnej:
  25zł – solo, 50zł – duet, 15zł każda osoba w formacji; na konto organizatora: ING: 35 1050 1461 1000 0090 8009 2084 do dnia 30.04.2019 r.
 5. Kryteria oceny
  ● choreografia i technika tańca
  ● ogólny wyraz artystyczny
  ● dobór muzyki i kostiumów do wieku tancerzy
  ● prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
  ● zaprezentowanie choreografii opartej na technice tańca współczesnego – modern, jazz, balet (z wyłączeniem hip hop, disco, break dance, taniec ludowy, taniec towarzyski)
  ● czas prezentacji: solo – do 1:30 min. – muzyka własna; duet – do 2:00 min. – muzyka własna; formacje – do 5 min. (jedna choreografia w każdej kategorii tanecznej)
 6. Kategorie wiekowe:
  O przydziale do danej kategorii decyduje wiek 2/3 grupy. Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej
  do 9 lat
  10-12 lat
  13-15 lat
  powyżej 16 lat
  Kategorie taneczne:
  Kategoria 1 - choreografie oparte o technikę tańca Jazz i Show Dance.
  Kategoria 2 - choreografie oparte o technikę tańca Współczesnego i Modern.
 7. Nagrody: Jury przyzna medale i dyplomy oraz nagrody finansowe o łącznej wysokości do 3000 zł.
 8. Sprawy organizacyjne:
  ● jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę osób dorosłych (1 opiekun na 10 osób)
  ● organizator zapewnia scenę o wymiarach 15x10m, z podłogą baletową i kulisami, wejście na scenę z dwóch stron, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, garderoby.
  ● organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzecz pozostawione w szatni.
  ● organizator zastrzega prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowanie prezentowanych choreografii i wykorzystywania zdjęć do promocji wydarzenia
  ● organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.
  ● próby parkietu odbędą się zgodnie z ramowym programem konkursu.
  ● po zakończeniu dwóch pierwszych kategorii wiekowych odbędzie się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
  ● po dokonaniu płatności, dostarczeniu danych adresowych i nip, organizator wystawi na prośbę zgłaszającego FV
  ● kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury
  ● w trakcie trwania konkursu w Teatrze DOM czynna będzie kawiarenka .
  ● szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej www.teatrdom.pl do 25.04.2019 r.
  ● koszt transportu, ubezpieczenia, noclegu pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca
  ● w przypadku rezygnacji z udziału w konfrontacjach opłata akredytacyjna nie jest zwracana

Teatr DOM
ul. Piotrkowska 243, 90-456 Łódź
tel. 533 321 133, 664 019 720
www.teatrdom.pl

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ ZGŁOSZENIE